خدمات فنـــــــي

خدمات مهندسي ، پيش راه اندازي و راه اندازي سازمان های صنعتي توسط مديريت فني و مهندسی اداره مي شود . زمينه هاي مختلف كاري هر قسمت به شرح ذيل ارائه مي گردد :

خدمات مهندســـــــي

خدمات مهندسي ، پيش راه اندازي و راه اندازي سازمان های صنعتي توسط مديريت فني و مهندسی اداره مي شود . زمينه هاي مختلف كاري هر قسمت به شرح ذيل ارائه مي گردد :
مطالعات اولـيه طرحـهاي صنعتي در زميـنه هاي مكانيك ، برق و ابزار دقـيق .
ارائه خدمات فني در خصوص تهيه شرح خدمات مهندسي اصولي يك طرح .
ارائه خدمات فني در زمينه مهندسي تفصيلي يك طرح .
تهيه اسناد مناقصه براي كليه طرحهاي صنعتي .
ارائه توجيهات لازم براي اقتصادي بودن يا نبودن طرحهاي پيشنهادي .
ارائه روشهاي مهندسي براي بهينه سازي واحدهاي صنعتي .
ارائـه راه حل هاي اصـولي براي بـالا بردن ظرفيت واحدهائيـكه زير ظـرفـيت اسمي كارمي كنند .
ارائه طرح مناسب براي تغيير سيستم هاي كنترل متمركز از نيوماتـيك به الكـترونيك و نيز از الكترونيك به DCS .
ارائه طـرح مناسب بـراي تغيير سيسـتم هـاي برنامه ريزي رله اي به سيــستمPLC.
نظارت بر حسن اجراي عمليات اجرايي طرحهاي صنعتي .  

پيـش راه انـــدازي

تهيه برنامه زمان بندي پيش راه اندازي .
انجام عمليات شستشوي صنعتي و تميزكاري سطوح داخـلي لوله ها ، تجهـيزات مخــازن ، مبـدلها بـا روش مناسب و كاربـرد تجهـيزات و دستورالعـملــهاي كارفرما اعـم از شستشو با اسيد ، آب ، هواي فشرده و بخار .
آزمايش لوپ هاي ابزار دقيق و تست سيـستم هاي كنترل ، آلارم و تريپ براي هريك از ستگاهها به تفكيك و براي مجموعه واحد .
راه اندازي كليه دستگاههاي دوار از قبيل توربوژنراتورها ، كمپرسورها ، پمپها و توربين ها به تفكيك مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه .

راه اندازي  

ارائه برنامه زمانبندي از مرحله راه اندازي تا چگونگي به توليد رسيدن واحد و تطبيق آن با پيش راه اندازي بطوريكه تداخل حاصل نگردد.
بررسي مدارك ، استانداردها و نقشه ها و دستورالعملهاي واحدها و تعيين كمبودها .
انطباق تجهيزات و لوله هاي نصب شده با نقشه ها .
مطالـعه و تحويل گيري مدارك مربوط به تكميل مكانيــكي تجهيزات و تعيين و تهيه ليست كمبودها .
مطالعه و تامين شرايط ايمني واحد بمنظور انجام فعاليتهاي راه اندازي و پيش راه اندازي .
مطالعه و برآورد و اطمينان از وجود روغنها ،كاتاليستها و مواد شيميائي لازم و سفارش خريد هاي مربوطه .
تعيين و تهيه ليست نقايص گروه نصب و تعميرات و نظارت بر رفع نواقص احتمالي .
همكاري با گروه نظارت در تحويل گيري تجهيزات و سيستمها .
انجام عمليات تست عملكرد جهت انطباق با ظرفيت طراحي شده واحد .
آموزش گروه بهره برداري واحد و آماده سازي جهت تحويل كار از گروه پيش راه اندازي و راه اندازي .  

,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی