تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد.
البرت انیشتین
تعميـــــرات
انجام تعميرات روزمره ، اضطراري و دوره اي در زمينه هاي مكانيك ، برق و ابزار دقيق براي كليه تجهيزات و ماشين آلات صنعتي كارخانجات نفت ، گاز و پتروشيمي و ديگرصنايع .
تهيه و اجراي سيستمهاي تعميراتي پيشگيرانه ، روزمره و اساسي .
حفظ سرمايه اعم از ساختمان و ماشين آلات با اعمال يك سيستم نگهداري و تعميرات منظم . 
تلاش در جهت خودكفايي و قطع وابستگي مجتمع ها و واحدهاي صنعتي درتهيه قطعات يدكي و تعمير دستگاههاي حساس 
كنترل هزينه هاي نگهداري و تعميرات واحدها و ثبت اطلاعات براي تعيين سياستهاي آينده . 
كاهش مـيزان ضايعات مواد ، قطـعات يدكي و ابزار و كاهش ميزان ارزبري تعميرات . 
ارزيابي فنـي به منظور جايگزيـني ماشـين آلات مرتبط با واحـد در دوران اسـتهلاك .  
تعيين فعاليتهاي تعميراتي روزمره ، تعميرات اساسي و تعميرات پيشگيري واحد و تعيين تقدم و تأخر هر فعاليت تعميراتي .  
استخراج و بازنـگري دستورالعملهاي عمـلياتي ، اجـرايي و برنامه زمانبـندي تعميرات اساسي و دستگاههاي حساس .  
استخراج زمان ايده آل تعميرات اسـاسي براي واحدها و كل مجـتمع هاي صـنعتي .   
ارائه برنامه زمانبـندي و مكانـيزه براي كل فعاليتـهاي تعمـيرات اسـاسي .   
طراحي سيستم گزارش دهي بصورت روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و ساليانه درخصوص انجام عمليات تعميرات يك مجتمع .    
ارائه گزارش در صـد پيـشرفت كار از نظر زمانـي براي سطوح مخـتلف مديريـت .    
طراحي نمودار سـازماني براي تشكيل اداره تعميرات يك واحد صنعتي با حداقل پرسـنل.    
تهيه شرح وظايف متخصص هاي مختلف در رشته هاي مكانيك ، برق و ابزار دقيـق .     
تشكيل و تجهيز كارگاههاي تعميراتي قبل و بعد از راه اندازي .     
برنامه ريزي كالا و قطعات يدكي مورد نياز دوران پيش راه اندازي ، راه اندازي و نهايتاً دوران بهره برداري .
پيش بيني و تأمـين نيازهاي مـواد اوليه مورد لزوم كارگاهـها و واحدهاي صـنعتي . 
پيش بيني و اقـدام در جهت تهيه و تأميـن ابزارآلات عمومي و تخصصي وتجهـيزات مورد نياز براي تعمير و نگهداري .  
پيشنهاد بودجه سرمايه اي در ارتباط با ماشين آلات و تجهيزات تعميراتي .  
انجام خدمات كنترل كيفيت مرتبط با تعميرات .   
تشكيل سيستم بايگاني سوابق و حفظ اطلاعات فني مرتبط با بهره برداري و سوابق ماشين آلات .   
ارائه دستورالعملهاي ايمني و مقررات داخلي براي كارگاههاي تعميراتي .   
آموزش كاركنان واحد تعميرات با مـباني كار برنامه عمـليات اجرايي و چگونگي كنترل .   
تعميرات روزمره ، اضطراري ، اساسي و دوره اي .   
آموزش كاركنان به منظور ارتقاء دانش فني آنها در جهت ارائه خدمات باكيفيت وكميت بهتر و بيشتر .    
 
,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی